Disclaimer

Dé Vastgoedbeschermer B.V. (KvK-nummer: 11056041), hierna te noemen Dé Vastgoedbeschermer, verleent u hierbij toegang tot Vastgoedbeschermer.nl (“de Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en diensten die door Dé Vastgoedbeschermer en derden zijn aangeleverd.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Dé Vastgoedbeschermer is niet aansprakelijk voor eventuele schade –direct of indirect- ten gevolge van gebruik van de Website. Dé Vastgoedbeschermer biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Website, noch garandeert Dé Vastgoedbeschermer dat de informatie, software dan wel verwijzingen naar hyperlinks via de Website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Evenmin staat Dé Vastgoedbeschermer in voor verspreiding van de Website of delen daarvan door onbevoegden.

Het is mogelijk dat Dé Vastgoedbeschermer via de Website toegang biedt tot internetsites die door derden worden onderhouden. Dé Vastgoedbeschermer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites.

 

Informatie op deze Website

Dé Vastgoedbeschermer spant zich met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, verouderd en/of onjuist is. Dé Vastgoedbeschermer is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de Website.

De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dé Vastgoedbeschermer.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Dé Vastgoedbeschermer.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle op de Website afgebeelde gegevens waaronder begrepen: teksten, foto’s illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Dé Vastgoedbeschermer, dan wel heeft Dé Vastgoedbeschermer toestemming van de desbetreffende eigenaar om de gegevens te mogen gebruiken en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan het materiaal op de Website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dé Vastgoedbeschermer.

 

Veranderingen

Dé Vastgoedbeschermer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Aan de inhoud van de Website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.